Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace


(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Prodávající
Internetový obchod: www.safranovyobchod.cz


Michal Wittgruber - Make your own
Pri kríži 18
841 02 Bratislava, Slovensko
IČ: 47741767  DIČ: SK1082403630  
zapsané v Živnostenském rejstříku Okresního úřadu Bratislava číslo živnostenského rejstříku 110-2334303.

E-mailová adresa: info@safranovyobchod.cz
Telefonní číslo: +420 731 844 185

Spotřebitel:
Moje jméno a příjmení:.................................................................
Moje adresa: .................................................................
Můj telefon a e-mail:.................................................................
Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,
dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

 

Požaduji vyřídit
reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s
uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).


- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)


- Číslo objednávky:


- Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) 
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)


- Jméno a příjmení spotřebitele:
- Adresa spotřebitele:
- Email:
- Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


V (zde vyplňte místo)..................................................

Dne (zde doplňte datum).................................................

(podpis)......................................................
______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele
Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č. (*) ....................................

 

Zboží, které chcete reklamovat, odešlete na tuto adresu naší zasilatelské společnosti:

Michal Wittgruber - Make your own
Pri kríži 18
841 02 Bratislava, Slovensko

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným,
dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl.
Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny.
Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby
nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se
objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za
podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.