Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nakupování v internetovém obchodě www.safranovyobchod.cz, provozovaném obchodní společností Pasargad s.r.o. se sídlem Božetěchova 3003/133, 612 00 Brno, IČ:29254868, zapsanou u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 68523.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele (prodávajícího) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se v případě, že je zákazníkem spotřebitel, řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Prodávající / dodavatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a obchodním zákoníkem.
Uzavření kupní smlouvy – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Objednávky, které byly provedeny internetovým nákupním systémem musí být ze strany kupujícího potvrzeny. Potvrzením se rozumí kliknutí na tlačítko “potvrdit a odeslat objednávku” v závěru objednávkového procesu. Kupující tímto potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zároveň s nimi vyjadřuje svůj souhlas.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto všeobecných obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.safranovyobchod.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Ceny a platnost nabídky
Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou pro spotřebitele konečné, tj. je včetně DPH, popř. všech dalších zákonných daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Konečná cena je vždy uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Daňový doklad je součástí každé zásilky internetového obchodu.
Zboží lze objednat následujícími způsoby.
internetovým nákupním systémem na www.safranovyobchod.cz – vámi vybrané a požadované zboží vložíte do košíku a poté vyplníte potřebné údaje k odeslání objednávky

Emailem – zasláním emailu na adresu info@safranovyobchod.cz
Telefonicky: 731 199 091

Vyřízení objednávky
Vyřízením objednávky se rozumí příprava zásilky (zabalení a vystavení prodejních dokladů) a její předání k přepravě (Česká pošta) či na místo pro osobní odběr. Vyřízení probíhá okamžitě po přijetí objednávky, obvykle v den objednání, doba na vyřízení objednávky je stanovena na 2 pracovní dny od podání objednávky.

Poštovné
Při zaslání objednávky na dobírku po celé ČR prostřednictvím:

- Zásilkovny 60,-

- České pošty  účtujeme sazbu 99 Kč nebo 149 Kč v závislosti na velikosti a hmotnosti balíčku.

- DPD 120,-

Veškeré zboží zasíláme také na Slovensko. Pro zasílání na Slovensko platí stejné obchodní podmínky jako pro zasílání po České republice – poštovné na Slovensko účtujeme jednotnou sazbu 100 Kč – a zasíláme prostřednictvím Zásilkovny.

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, jedinou podmínkou je úplné zaplacení kupní ceny.
BALNÉ JE VŽDY ZCELA ZDARMA.

Platební podmínky
- dobírkou
- hotově při převzetí – zboží je rovněž možno vyzvednout osobně v Brně po předchozí telefonické /e-mailové domluvě.

Zrušení objednávky
Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.
Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí – má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a to bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na své náklady na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Prodejce má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů,
spočívajících ve hře nebo loterii.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:

Pasargad s.r.o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7

Reklamace:
Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu.
V případě, že Vám bude balík doručen s viditelným poškozením, nepřebírejte ho od dopravce. Na pozdější reklamaci závady vzniklé poškozením zboží při přepravě nebude brán zřetel, reklamaci budete moci uplatnit pouze u dopravce. Reklamace týkající se kompletnosti dodávky nebo kvality dodávaného zboží akceptujeme do 2 dnů po převzetí zboží. V případě reklamace nás kontaktujte na telefonním čísle 731 199 091 nebo elektronicky na adrese info@safranovyobchod.cz. Reklamace vyřizujeme do 30 dnů od jejich vzniku.

Ochrana osobních dat
Podáním objednávky v internetovém obchodě www.safranovyobchod.cz dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Veškerá osobní data jsou zpracovávána v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že jediný účel této archivace je oslovení kupujících nabídkou internetových obchodů provozovatele, tj. Pasargad s.r.o. ve smyslu příležitostného zaslání nabídky na email či poštovní adresu.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavřené mezi provozovatelem webu safranovyobchod.cz a nakupujícími, nakupujícím se rozumí fyzická či právnická osoba. Platnost těchto obchodních podmínek je stanovena na dobu od 8.4.2016 do nahrazení novou verzí, případná nová verze bude vyhlášena odpovídajícím způsobem na internetových stránkách www.safranovyobchod.cz